AOCP štatistika

PLATOBNÁ INŠTÚCIA: VSTUP NA TRH DIGITÁLNYCH PLATIEB

Slovenský trh s platobnými službami je jedným z najinovatívnejších trhov v Európe a v posledných rokoch prechádza digitalizáciou.

Táto digitalizácia umožňuje užívateľom platobných služieb platiť jednoducho a rýchlo. Napríklad v roku 2021 počet mobilných platieb narástol o viac ako 100% a po prvý krát presiahol hotovostné výbery z bankomatov. Tomuto trendu významnou mierou napomáhajú práve platobné inštitúcie, ktoré sa udomácnili na slovenskom trhu paralelne popri tradičných poskytovateľoch platobných služieb – bankách.

Tento článok má za cieľ stručne vysvetliť, čo je to platobná inštitúcia a odpovedať na najčastejšie otázky týkajúce sa praktických krokov a základných podmienok pre získanie povolenia na výkon činnosti platobnej inštitúcie na slovenskom trhu.

Čo je to platobná inštitúcia a aké služby poskytuje?

Platobná inštitúcia je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje platobné služby, má základné imanie aspoň vo výške 20.000 EUR, 50.000 EUR, alebo 125.000 EUR (v závislosti od konkrétneho rozsahu poskytovaných služieb) a získala povolenie od Národnej banky Slovenska na poskytovanie platobných služieb.

Platobnou službou sa rozumie napríklad zriaďovanie platobných účtov (podobne ako v banke), prevod hotovosti na platobný účet (cez bankomat, alebo na pobočke), prevod peňazí medzi platobnými účtami a určité ďalšie činnosti súvisiace s platbami.

Pri nákupe v e-shope sa stretávame s platobnou bránou.

Zrejme najčastejšie sa stretnete s platobnou inštitúciou pri platbe platobnou kartou na e-shope. Službu, ktorá vám umožní zaplatiť za obľúbený tovar rýchlo a ľahko, veľmi pravdepodobne poskytuje pre e-shop niektorá z platobných inštitúcií ako tzv. platobnú bránu.

Ako vzniká platobná inštitúcia?

Platobná inštitúcia vzniká ako všetky bežné obchodné spoločnosti, zápisom do obchodného registra. Pred začatím svojej činnosti ale musí získať povolenie Národnej banky Slovenska na poskytovanie platobných služieb.

Národná banka Slovenska rozhodne o udelení povolenia na výkon činnosti platobnej inštitúcie do 3 mesiacov od prijatia úplnej žiadosti o udelenie povolenia. V praxi však treba počítať s tým, že od prvého do posledného dňa môže celý proces reálne trvať 6 až 12 mesiacov.

Pred začatím celého procesu je totiž potrebné pripraviť, okrem právnych dokumentov, ktoré bude budúca platobná inštitúcia používať pri svojej činnosti (napr. obchodné zmluvy, AML program a pod.), aj množstvo technických podkladov, pre účely konania pred Národnou bankou Slovenska (napr. opis vykonávania platobných služieb). Po dokončení potrebnej dokumentácie, budúca platobná inštitúcia podá písomnú žiadosť Národnej banke Slovenska o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb.

Ďalším krokom v konaní pred Národnou bankou Slovenska je testovacia prevádzka a jej vyhodnotenie. V rámci tohto kroku budúca platobná inštitúcia musí preukázať pripravenosť na výkon platobných služieb tým, že vykoná simuláciu priebehu platobných operácií a vyhotoví o tom písomné a elektronické záznamy.

Národná banka Slovenska následne vykoná v sídle budúcej platobnej inštitúcie obhliadku, aby mohla posúdiť technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na poskytovanie platobných služieb.

Napokon, ak všetko prebehlo v poriadku, Národná banka Slovenska rozhodne, že udeľuje platobnej inštitúcii povolenie na poskytovanie platobných služieb.

Aké sú personálne a materiálne požiadavky na výkon činnosti platobnej inštitúcie?

Organizačná štruktúra platobnej inštitúcia by štandardne mala pozostávať z aspoň ôsmich kľúčových osôb. To zahŕňa troch členov štatutárneho orgánu, troch členov dozornej rady, jednu osobu zodpovednú za vnútornú kontrolu (compliance officer) a jednu osobu zodpovednú za dodržiavanie pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML officer).

Materiálne predpoklady na výkon činnosti platobnej inštitúcie zahŕňajú, okrem iných, povinné zriadenie fyzického sídla. V sídle platobnej inštitúcie nemusí byť umiestnený všetok technický hardware, resp. platobná inštitúcia nemusí všetko hardvér vlastniť, niektoré jeho časti môžu byť využívané na základe outsourcingu. Sídlo platobnej inštitúcie by však malo byť vybavené dostatočnými technickými prostriedkami, programovými systémami a ostatným materiálnym vybavením, potrebným pre riadne poskytovanie platobných služieb.

Môže platobná inštitúcia poskytovať svoje služby aj cezhranične?

Platobná inštitúcia, ktorá získala povolenie od Národnej banky Slovenska, môže poskytovať platobné služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP), na základe veľmi zjednodušeného postupu nazývaného aj „pasportovanie“.

Poskytovania platobných služieb vo všetkých členských štátoch je totiž postavené na tzv. princípe jedného povolenia (single passport), čo znamená, že sa vydáva iba jedno povolenie, ktoré popri poskytovaní platobných služieb na Slovensku (domovský štát), umožňuje poskytovať platobné služby aj na území iného členského štátu bez potreby získať „ďalšie“ povolenie od príslušného orgánu dohľadu tohto členského štátu (hostiteľský štát).

Platobnej inštitúcii, ktorá sa rozhodla poskytovať svoje služby v inom členskom štáte tak stačí, aby tento svoj zámer oznámila Národnej banke Slovenska, ktorá túto informáciu ďalej oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu. Pokiaľ žiadny z orgánov dohľadu nemá výhrady k zámeru platobnej inštitúcie poskytovať svoje služby v hostiteľskom štáte, oznámia túto informáciu platobnej inštitúcii do 3 mesiacov.

Platobná inštitúcia následne môže plnohodnotne poskytovať svoje služby v hostiteľskom štáte priamo cezhranične, prostredníctvom zriadenia pobočky, prípadne prostredníctvom agenta platobných služieb.

Alfréd Krasko, advokátska kancelária Barger Prekop s.r.o.