KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Novinky v zdaňovaní investícií: Aktuálne zmeny zákona o dani z príjmov týkajúce sa zdaňovania cenných papierov

Oslobodenie CP, tak ako boli prijaté, sú určite výhodné pre investorov (fyzické osoby).

Júnová schôdza Národnej rady priniesla smršť poslaneckých návrhov, ktorých časť sa týkala aj zákona o dani z príjmov (“ZDP“). Vo finále, prijaté zmeny sa týkajú najmä (1) CFC pravidiel pre fyzické osoby, (2) predaja cenných papierov a obchodných podielov fyzickými osobami, (3) zamestnaneckých akciových a opčných plánov, (4) transakcií s virtuálnymi menami a (5) transformácii obchodných spoločností.

Zrejme všetky tieto zmeny môžu byť, viac alebo menej, relevantné pre finančné spoločnosti a obchodníkov s cennými papiermi. Najviac však ustanovenia, ktoré riešia oblasť zdaňovania cenných papierov („CP“), obchodných podielov a podielových listov v prípade fyzických osôb. Čo teda v zákone ostalo, čo sa zmenilo a čo by sa ešte mohlo zmeniť?

Základné princípy a definície ostali zachované – príjmy z CP ostali naďalej rozdelené v §7 (úrokové a iné príjmy z CP, príjem z vrátenia podielových listov, ale aj príjem pri splatnosti dlhopisov) a v §8 (príjem z predaja CP, obchodných podielov, opcií, derivátov a virtuálnych mien). V týchto ustanoveniach sa zmenila jedine definícia príjmu dosiahnutého pri splatnosti CP, kde sa upresnilo, že základ dane sa určí ako rozdiel medzi menovitou hodnotou CP a obstarávacou cenou CP; ak dôjde k predčasnému splateniu CP, namiesto menovitej hodnoty sa použije cena, za ktorú sa CP kúpi späť. Táto definícia zrejme dáva väčší zmysel ako dovtedajšie znenie tohto ustanovenia.

Čo v zákone taktiež zostalo zachované je oslobodenie príjmu z predaja CP fyzickou osobou, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu CP po 12 mesiacoch od ich nadobudnutia; zároveň tieto CP museli byť na regulovanom trhu zalistované pred viac ako 12 mesiacmi. Pozor, oslobodený je príjem z predaja takýchto CP, nie zisk. To znamená, že ak fyzická osoba drží CP, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, dlhšie ako 12 mesiacov, už k tomuto CP nepriraďuje žiadne výdavky (obstarávaciu cenu CP), t.j. nie je možné stratu z predaja takýchto CP daňovo „započítavať“ voči ziskom z predaja CP, ktoré fyzická osoba držala menej ako 12 mesiacov.

Najväčšia zmena, ktorú novely ZDP priniesli v oblasti CP je však oslobodenie predaja iných CP (s niektorými špecifickými výnimkami, ako sú dočasné listy, vkladové listy, pokladničné poukážky, vkladné knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy, skladištné listy, skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy, družstevné podielnické listy a vkladové potvrdenky) a podielových listov fyzickou osobou od dane a teda aj zdravotného poistenia, a to po troch rokoch od ich nadobudnutia.

Jedinou podmienkou, ktorá zároveň platí aj pre zalistované CP je to, že oslobodenie sa nevzťahuje na CP, ktoré sú v obchodnom majetku fyzickej osoby.

Čo je veľmi dôležité, k tomuto ustanoveniu nie je v novele ZDP žiadne prechodné ustanovenie. To znamená, že príslušné oslobodenie sa bude uplatňovať aj na CP (ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu CP), ktoré boli nadobudnuté pred 1.1.2024. Len pre porovnanie, iná novela ZDP prijatá na rovnakej schôdzi zadefinovala daňové oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu fyzickej osoby, ku ktorému dôjde po 3 rokoch od nadobudnutia obchodného podielu. Týka sa to však len obchodných podielov nadobudnutých po 1.1.2024 (vo všeobecnosti novely ZDP zadefinovali aj v iných oblastiach trochu nevýhodnejší daňový režim pre obchodné podiely v porovnaní s cennými papiermi).

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Zdaňovanie investícií do dlhopisov

Praktické implikácie

Oslobodenie CP, tak ako boli prijaté, sú určite výhodné pre investorov – FO a mali by posilniť motiváciu Slovákov (SK daňových rezidentov) pre alternatívne formy investovania.

Obzvlášť v prípade podielových listov, ktoré predstavujú prísne regulované investičné nástroje, ktoré sú pod dohľadom centrálnych bánk, čím sú vhodným a bezpečným investičným nástrojom.

Čiastočne sa možno rieši aj problém zdaňovania ETF fondov. V prípade ak fyzická osoba tieto ETF drží dlhšie ako 3 roky, nemusí už riešiť či na príjem z predaja ETF môže uplatniť oslobodenie od dane z príjmov a teda aj zdravotného poistenia. OCP už nemusia hľadať v prospektoch emitentov ETF, či ETF fondy emitujúce ETF majú právnu subjektivitu a či samotné ETF majú štatút/režim CP alebo podielového listu a ako v prípade zahraničných ETF vlastne odlíšiť CP a podielové listy (stocks vs units). Aj keď úplne sa tomuto problému vyhnúť nedá, keďže okrem toho, že niektoré ETF budú predávané v období 1-3 rokov po ich nadobudnutí, na niektoré ETF je viazaná aj distribúcia podielov na zisku. Pritom stále bude potrebné aby fyzická osoba, ktorá tento príjem dosahuje, posúdila, či takýto príjem má daňový režim dividendy (ak sa FO podieľa na základnom imaní spoločnosti) alebo iného príjmu z CP.

Zmeny potešia aj akcionárov spoločností, ktorých akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu CP a majiteľov obchodných podielov (špecificky start-upy, pre ktoré novela priniesla až nečakané možnosti daňovej optimalizácie – aj keď gramatické znenie novely je trochu nedoladené). Investor, ktorý dnes uvažuje o kúpe akcií alebo obchodného podielu má na výber. Obstarávať to cez právnickú osobu, kde v prípade ak táto právnická osoba vlastní viac ako 10% akcií/podielu je výnos tejto právnickej osoby, za určitých podmienok, oslobodený od dane po 24 mesiacoch (ale distribúcia dividendy bude zaťažená daňou z príjmu vo výške 7%) alebo akcie/obchodný podiel obstarať ako fyzická osoba, kde bude príjem z predaja akcií alebo obchodného podielu oslobodený po 3 rokoch (a v zásade bez podmienok)?

Novely potešili aj emitentov dlhopisov, keďže investori – fyzické osoby do týchto dlhopisov môžu dosahovať kapitálový zisk, ktorý nebude podliehať dani z príjmov ani zdravotnému poisteniu aj v prípade dlhopisov, ktoré nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu CP. Čo môže byť marketingovo určite veľmi zaujímavé. Aj keď treba zachovať opatrnejší prístup… V zákone o dani z príjmov stále ostáva rozdielny daňový režim v prípade príjmu pri splatnosti dlhopisu (daň – 19% ZP – 14%; bez možnosti oslobodenia v prípade časového testu 1/3 rokov) a v prípade príjmu z predaja CP/dlhopisu (daň 19-25% + ZP – 14%, ale s potenciálnym oslobodením po 1/3 rokoch). Čo v prípade ak emitent dlhopisov, alebo ním poverená osoba, v určitej časovej lehote bude odkupovať tieto dlhopisy a daňovník/fyzická osoba si uplatní oslobodenie príjmu z dôvodu časového testu? Technicky zrejme bude všetko v poriadku; Na druhej strane má Finančná správa v zálohe princíp zneužitia práva… Bude v tomto prípade mať prednosť princíp zmluvnej voľnosti alebo práve princíp/koncept zneužitia práva? Je možné celú schému nastaviť tak aby sa toto riziko odstránilo alebo aspoň eliminovalo? A prečo vlastne v ZDP máme rozdielne daňové režimy pre splatnosť dlhopisu a predaj dlhopisu?

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Ak investujete do dlhopisov, zvažujte spôsob výplaty ich výnosu

Posledná oblasť, ktorá sa novelami ZDP nemenila je oblasť zdravotného poistenia, keďže podľa aktuálneho znenia zákona o zdravotnom poistení je príjem z predaja CP, ktorý nie je od dane oslobodený, aj predmetom zdravotného poistenia vo výške 14%. Teda samotný zákon o zdravotnom poistení sa novelizoval – z rozsahu zdravotného poistenia vyňal príjem z predaja virtuálnej meny. Otázka – je v záujme štátu aby takto odvodovo zvýhodnil príjem z vysoko rizikového aktíva s minimálnou kontrolou a dohľadom v porovnaní s CP? A vlastne prečo je Slovensko jedinou krajinou široko ďaleko, ktorá zaťažuje aj pasívne príjmy zdravotným poistením? Teda okrem toho, že dodatočné peniaze do systému zdravotného poistenia sa vždy hodia…

Eešte jeden relevantný zákon sa novelami upravoval – ten o cenných papieroch. Aj keď jedinou zmenou bolo zvýšenie limitu pre investovanie v rámci Dlhodobého investičného sporenia na 6 000 eur ročne. Keďže k tomuto ustanoveniu neexistuje žiadne prechodné ustanovenie, bude sa uplatňovať už aj na existujúce DIS portfóliá.

Novely ZDP v oblasti zdaňovania CP predstavujú, podľa nášho názoru, krok správnym smerom. Aj keď legislatívny proces bol chaotický a divoký a technicky majú tieto novely ďaleko k dokonalosti. Zároveň platí, že je aj naďalej čo vylepšovať. Napríklad také klasické evergreeny ako započítanie ziskov a strát v rámci rôznych typov príjmov podľa §8 ZDP alebo prenos daňovej straty z predaja CP do budúcich období…

Ale v tomto momente nezabúdajme ani na to, že účinnosť vyššie uvedených noviel ZDP je až od 1. januára 2024 a teda ešte je časový priestor na ich zrušenie, odloženie účinnosti alebo zmeny…

V spolupráci s SKDP pre Zeleného delfína tému spracoval:

Ing. Radovan Ihnát, daňový poradca

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Zdaňovanie investícií do dlhopisov