KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Ak investujete do dlhopisov, zvažujte spôsob výplaty ich výnosu

S poslednými zmenami na finančných trhoch sa zvyšuje záujem investorov o dlhopisovú časť ich portfólia.

S poslednými zmenami na finančných trhoch sa zvyšuje záujem investorov o dlhopisovú časť ich portfólia, pričom rastúci záujem o dlhopisy pociťujeme aj u našich klientov.

Správny mix vyváženého portfólia sa skladá z rôznych typov dlhopisov. To, aký pomer medzi štátnymi a podnikovými dlhopismi zvolíte, závisí od vašich preferencií.

Pri podnikových dlhopisoch si dávajte pozor na spôsob výplaty výnosu

Pri podnikových dlhopisoch by mal investor okrem dôveryhodnosti emitenta dôkladne zvážiť aj výnosovú stránku. Spôsob výplaty výnosu dvoch zdanlivo rovnakých dlhopisov s rovnakým deklarovaným výnosom, môže mať zásadný vplyv na celkový výnos.

V praxi prevažujú dva spôsoby, akým podnikový dlhopis „vypláca“ svoj výnos:

  1. Kupónové dlhopisy vyplácajú výnos v podobe kupónu. Dlhopis akumuluje výnos a v presne stanovených termínoch (podľa podmienok určených emitentom dlhopisu) ho vyplatí vo forme tzv. kupónu. Investor tak získava výnos z dlhopisu počas celej doby jeho držby. Takto vyplatený výnos však podlieha v rámci slovenských zákonov 19 %-nej dani vyberanej zrážkou. Teda výnos získavate skôr a priebežne, ale je nižší o zaplatenú daň.
  2. Bezkupónové dlhopisy, často označované ako „zerobondy“, vyplácajú výnos vo forme rozdielu medzi cenou, za ktorú ste dlhopis kúpili a cenou pri splatnosti dlhopisu. Výnos tak získavate až na „konci“, teda pri predaji alebo splatnosti dlhopisu, nie počas jeho držby. Výnos vyplácaný takýmto spôsobom umožňuje jednu dôležitú výhodu – môže byť oslobodený od daní, ak splníte zákonom definované podmienky:
  • ako majiteľ dlhopisu ste fyzická osoba s daňovým domicilom na Slovensku,
  • dlhopis vlastníte dlhšie ako jeden rok a zároveň,
  • minimálne po dobu 1 roka je dlhopis obchodovateľný na regulovanej burze cenných papierov. V praxi to však neznamená, že ho na burze musíte kúpiť, prípadne predať.

Splnenie týchto podmienok je dôležité až pri predaji, dlhopis nemusí byť v čase jeho kúpy prijatý na burzu. Vždy sa informujte, či má emitent záujem umiestniť dlhopis na burzu. Tento záujem musí byť tiež zapísaný aj v emisných podmienkach.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Zdaňovanie investícií do dlhopisov

Ku ktorému prístupu sa prikloniť?

Obidva prístupy majú svojich zástancov. Na jednej strane získavate skorší, pravidelný, ale o 19 % nižší výnos, na druhej strane získavate vyšší výnos, jednorazovo, ale iba pri predaji dlhopisu inému investorovi.

Across pri tvorbe portfólia umožňuje investorom využiť oba tieto prístupy. Našou pridanou hodnotou je, že vieme byť klientom nápomocní vo vyhľadávaní investorov, ktorí sú ochotní od vás odkúpiť bezkupónový dlhopis.

Je férové povedať, že práve prístup v podobe bezkupónových dlhopisov, je preferovanejší. Nielen investormi, ale čoraz viac aj spoločnosťami, ktoré dlhopisy vydávajú – tzv. emitentmi. Dôvod je prozaický. Emitent si nemusí pripravovať pravidelný cash-flow na výplatu kupónov, keďže bezkupónové dlhopisy sa vyplácajú v plnej výške až v čase splatnosti.

Čo vám vieme v oblasti dlhopisov ponúknuť?

V tomto roku sme v Across v spolupráci s dlhodobými partnermi – emitentami spustili ďalšie emisie dlhopisov. Naši klienti si môžu vybrať z oboch typov dlhopisov a to v rôznych splatnostiach, výnosoch aj s rôznymi investičnými prístupmi ich emitentov. Ak sa chcete o týchto možnostiach dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať vášho investičného konzultanta alebo nám zanechajte kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie: S investíciou je spojené riziko. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Igor Gogoľ, Product Manager

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Novinky v zdaňovaní investícií: Aktuálne zmeny zákona o dani z príjmov týkajúce sa zdaňovania cenných papierov