AOCP štatistika

AOCP spúšťa scoring podnikových dlhopisov 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi v rámci nového informačno-vzdelávacieho portálu Zelený delfín zameraného na oblasť kapitálového trhu spúšťa aj projekt scoringu.

Zámerom asociácie je priniesť pridanú hodnotu vo forme zverejňovania scoringu vybraných podnikových dlhopisov. AOCP na tomto projekte spolupracuje s pánom Rolandom Víznerom zakladateľom portálu pepp.sk, ktorý je jednak spolutvorcom scorecard podnikových dlhopisov AOCP podľa ktorého sa postupuje pri scoringu a zároveň je aj osobou, ktorú asociácia využíva pri samotnom vyhodnocovaní scoringu.

Scorecard podnikových dlhopisov podľa ktorého sa postupuje pri scoringu bol pripravovaný na pôde asociácie niekoľko mesiacov, pričom inšpiráciou bol Scorecard korporátních dluhopisu 2.0 vypracovaný a zverejnený Ministerstvom financí Českej republiky. Uvedený dokument slúžil ako predloha, ktorú asociácia doplnila a upravila v záujme zvýšenia výpovednej hodnoty získaného scoringu rešpektujúc aj isté špecifika domáceho trhu.

Výsledkom takýchto úprav je skutočnosť, že v porovnaní výsledkov vykazuje metodika AOCP o niečo konzervatívnejší postoj. Na testovanej vzorke emisií bol tento rozdiel na úrovni cca. 2,5 bodu čo u niektorých emisií v závislosti od získaného bodového hodnotenia znamenalo presun do rizikovejšieho farebného pásma.

Metodika AOCP zohľadňuje slovenských investorov.

V praxi to pre investora znamená o niečo konzervatívnejší postoj ku kreditnému riziku, čo sa s ohľadom na investičnú gramotnosť a postoj k riziku slovenských retailových investorov javí ako účelné a primerané.

Zámerom AOCP je napriek náročnému procesu scoringu postupne ohodnotiť väčšinu najmä tzv. retailových dlhopisov. Asociácia bude pri scoringu dbať okrem kvality realizovaného scoringu aj na elimináciu prípadných reputačných rizík tohto procesu. Pri scoringu sú využívané predovšetkým overené a dôveryhodné zdroje dát, ktoré vstupujú do procesu vyhodnocovania. Takýmito zdrojmi dát je napr. NBS, Finstat a ďalšie overené zdroje informácií.

Napriek značne náročnému procesu scoringu a extrémnej časovej náročnosti tohto procesu sme presvedčení, že pridaná hodnota a výsledky tejto práce stoja za vynaloženú námahu.

Tak ako je nevedomosť a nedostatok kvalitných informácii brzdou rozvoja kapitálového trhu veríme, že presný opak, čiže podporu rozvoja kapitálového trhu je potrebné hľadať a riešiť práve cez vedomosti a poskytovanie aktuálnych a relevantných informácii tak nevyhnutných pre dobré investičné rozhodnutia.

Scoring podnikových dlhopisov by mal a mohol byť jedným z kamienkov do tejto mozaiky.

Róbert Kopál, riaditeľ AOCP