AOCP štatistika

Korporátne dlhopisy – to je nižšia volatilita aj daňové výhody

Záujem o korporátne emisie kontinuálne rastie, keďže chránia pred infláciou a zároveň zhodnocujú.

K tomuto typu cenných papierov sa navyše viažu aj daňové výhody. Mnohí investori preto pred bankovými vkladmi a štátnymi dlhopismi uprednostňujú možnosti v súkromnej sfére. Svoju hotovosť požičiavajú na financovanie projektov, za čo počas stanového obdobia dostávajú spravidla fixný, vopred známy úrok a pri splatnosti aj celú istinu.

Dlhopis je najstarší investičný nástroj. Investor ním získava právo požadovať od emitenta vyplácanie výnosov (kupónov) a pri splatnosti aj vyplatenie dlžnej sumy. Jedným z dôvodov, prečo by mali byť v portfóliu každého investora, je ich nižšia volatilita v porovnaní s akciami. Znamená to, že krátkodobé poklesy nie sú také prudké a investor nemusí zápasiť s emóciami a neuváženými rozhodnutiami.

Niekedy sa výraz podnikové dlhopisy používa na označenie všetkých dlhopisov okrem tých, ktoré vydávajú vlády v ich vlastných menách. V porovnaní so štátnymi dlhopismi majú podnikové dlhopisy vo všeobecnosti vyššie riziko, ktoré, samozrejme, závisí od konkrétnej spoločnosti emitujúcej dlhopisy, od aktuálnych trhových podmienok, vlád, s ktorými sa emitent dlhopisov porovnáva, a od ratingu spoločnosti. Držitelia podnikových dlhopisov sú za toto riziko kompenzovaní, dostávajú vyšší výnos ako za štátne dlhopisy.

Privátne dlhopisy sa vydávajú zvyčajne na 3 až 10 rokov. Aj pri tejto forme investovania však platí, že čím vyššie výnosy chce investor dosiahnuť, tým vyššie riziko podstupuje.

Na čo sú vhodné korporátne dlhopisy?

Korporátny dlhopis emituje spoločnosť, aby získala peniaze napríklad na rozšírenie svojho podnikania, na rýchlu expanziu, inovácie produktov a služieb či iný typ rozvoja. Ide zvyčajne o dlhodobejšie dlhové nástroje, spravidla s dátumom splatnosti najmenej rok po dátume emisie.

Korporátne dlhopisy môžu obohatiť Vaše investičné portfólio.

Ideálne je využívať korporátne dlhopisy na diverzifikáciu investičného portfólia. Ak investor zaradí firemné dlhopisy do bohato rozloženého portfólia investičných nástrojov, urobí dobrý krok.

Ako je na tom Slovensko?

Podľa údajov NBS[1] ku koncu roka 2019 stúpol súhrnný objem dlhopisov emitovaných domácimi podnikmi na úroveň 5,5 mld. eur. Táto úroveň znamenaná zdvojnásobeniu tohto objemu za 4 roky.

Z tej istej analýzy Národnej banky Slovenska vyplýva, že hodnota priamo držaných podnikových dlhopisov v majetku domácností́ dosiahla na konca minulého roka 2,2 mld. eur. Ich podiel na aktívach finančného charakteru sa aktuálne dostal na 2,5 %, čím sa z hľadiska objemu priblížil k úsporám v treťom pilieri. Pri korporátnych dlhopisoch zaujala najmä ich dynamika rastu objemu, ktorá presahuje 25 % ročne.

Čo si všímať pri nákupe a vyhodnotení korporátnych dlhopisov?

Pri korporátnych dlhopisoch je nevyhnutné dbať na kvalitu emitenta. Čím je spoločnosť silnejšia, má dostatočný cash flow a silný biznis model, tým bude nižší výnos jej dlhopisov, ale aj riziko zlyhania. Naopak pri firmách s problémami bude riziko aj výnos vyššie, čo v prípade bankrotu emitenta môže mať pre investora negatívne dôsledky.

Je dôležité rozlišovať medzi korporátnymi dlhopismi tie kvalitné od menej kvalitných. Pomôckou môže byť:

  • dĺžka histórie emitenta alebo ručiteľa,
  • aké sú hospodárske výsledky a dlhová pozícia emitenta, prípadne ručiteľa,
  • či a koľko dlhopisov už dokázal splatiť v minulosti alebo
  • či je s dlhopisom spojené aj ručenie.

To sú všetko parametre poukazujúce na kvalitu emitenta a emisie dlhopisov.

Medzi ďalšie parametre, ktoré si investor musí zistiť pred samotnou investíciou, patrí doba splatnosti a výplaty výnosu. Ak ide o kupónový dlhopis, pozerajte na to, kedy v čase dochádza k vyplácaniu kupónov – či na štvrťročnej, polročnej, alebo ročnej báze.

Prirodzene ďalším parametrom je výnos spojený s dlhopisom. Ten sa udáva prostredníctvom ukazovateľa výnos do splatnosti. Čím je výnos pri kúpe vyšší, tým je to lukratívnejšia investícia, pričom investor by nemal zabúdať na kvalitu emitenta. Ak sa jedná o dlhopis s nulovým kupónom, výnos je vyplácaný až pri splatnosti. Ak sa jedná o kupónový dlhopis, výnos je vyplácaný priebežne.

Vo všeobecnosti platí – čím vyšší výnos, tým vyššie riziko. Ak niečo vyzerá príliš lákavo, napríklad s dvojciferným výnosom ročne, treba byť obozretnejší.

Ak držíte korporátny dlhopis viac ako rok, z výnosu neplatíte daň.

V prípade slovenského daňového prostredia je dôležitý aj daňový aspekt a to, či je dlhopis prijatý na regulovanom trhu. V prípade, ak áno, po roku držby si investor môže uplatniť daňový štít a výnos je oslobodený od dane.

Ako ku korporátnym dlhopisom pristupujeme v Across?

S emitovaním korporátnych dlhopisov má Across skúsenosti už 20 rokov. Emitentmi dlhopisov sú spoločnosti zo skupiny Across, ale aj mimo nej. Z prostriedkov týchto emisií sú financované aktivity, ktoré naša spoločnosť zastrešuje investične a väčšinou aj manažérsky.

Aj vďaka viacerým jedinečným emisiám korporátnych dlhopisov sa naši klienti mohli podieľať na rozvoji progresívnych technológií. Príkladom je InoBat, ktorý realizuje batériovú revolúciu zahŕňajúcu výskum, vývoj a výrobu elektrobatérií, skladovanie energie, ako aj ich recyklovanie a nabíjanie.

Investície klientov do korporátnych emisií Acrossu umožnili aj realizáciu viacerých developerských projektov alebo formovať slovenské zdravotníctvo cez projekt Praktická Ambulancia. Na financovanie uvedeného slúžia v rámci Acrossu aj dlhopisy tzv. emisií DAFu, vydávané spravidla v štvorročných cykloch s výnosmi okolo 5 % ročne. 

Medzi posledné investičné aktivity v dlhopisovom segmente Acrossu patrí oblasť retailu. Ide o distribúciu športového a voľnočasového oblečenia známych amerických značiek Under ArmourGAP. Ich výhradným distribútorom na slovenskom a českom trhu je spoločnosť CS Apparel Group, a.s., (CSAG), ktorá  vyrába a distribuuje aj českú značku odevov SAM73 Apparel. Minulý rok do portfólia pribudla aj spoločnosť Digital People, ktorá v segmente e-commerce zastrešuje viacero e-shopov.

Andrej Rajčány, Chief Investment Officer, Across Private Investments


[1] NBS: Investície domácností do podnikových dlhopisov sa zvyšovali | Analytický komentár č. 114, 2022