KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Prečo vydávať zaknihované dlhopisy

Získanie finančných prostriedkov prostredníctvom kapitálového trhu môže byť vhodným spôsobom financovania.

Emitovanie dlhopisov je vo vyspelých ekonomikách bežnou záležitosťou. Dlhopis je v súčasnosti zároveň najviac používaným investičným nástrojom na svete. Investovanie do dlhopisov začína byť stále viac populárne aj na Slovensku. Aj preto sa zvyšuje počet emisií dlhových cenných papierov zo strany firiem či spoločností. Tieto sa prostredníctvom kapitálového trhu obracajú na investorov, ktorí sú ochotní vložiť do ich cenných papierov svoje peňažné prostriedky.

Kapitálový trh pre firmy predstavuje ďalší zdroj financovania. Slovensko má infraštruktúru kapitálového trhu na európskej úrovni. Potenciál kapitálového trhu na získanie návratných finančných prostriedkov môžu využiť firmy z akéhokoľvek sektora ekonomiky, vrátane perspektívnych startupov. Vyšším využívaním domácej trhovej infraštruktúry sa táto stane efektívnejšia a lacnejšia pre všetky subjekty, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu. Využitie domáceho kapitálového trhu má pre emitentov viacero benefitov a to najmä jazyk komunikácie, predkladanie dokumentov podľa domácej legislatívy, znalosť prostredia, možnosť vyjadriť sa k poskytovaným službám trhovej infraštruktúry a prispôsobiť ich svojim potrebám.

Finančné prostriedky viete získať na svoje podnikanie aj prostredníctvom kapitálového trhu.

Firemné dlhopisy 

  • sú vhodnou alternatívou financovania korporátnych potrieb alebo projektov
  • slúžia na dofinancovanie projektov pri nedostatočnom krytí  bankovým úverom
  • banka ľahšie poskytne úver pri diverzifikovaní finančných zdrojov
  • dlhopisy môžu byť obchodovateľné na regulovanom trhu
  • zviditeľňujú emitentov, najmä v radoch špecializovaných investorov
  • buduje sa meno spoločnosti a vytvárajú sa podmienky pre vydanie ďalších emisií
  • obce, mestá a samosprávne kraje pritiahnu záujem investorov o svoju činnosť a o veci verejné; investori – obyvatelia, budú mať väčší záujem o to, aby obec alebo samospráva, ktorej požičali svoje finančné prostriedky, fungovali lepšie

Narušenie dodávateľských reťazcov v období pandémie, ktoré v súčasnosti pokračuje pod vplyvom situácie na Ukrajine, otvára slovenským firmám možnosť zaujať uvoľnené miesto v týchto reťazcoch.

Získanie finančných prostriedkov prostredníctvom kapitálového trhu môže byť vhodným spôsobom financovania obnovy a rozvoja podnikov v mnohých sektoroch v kontexte ich obnovy po pandémii, ako aj ďalšej expanzie. Rovnako nárast úrokových sadzieb otvára možnosti pre nových investorov.

Centrálny depozitár cenných papierov SR