KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Potrebujete financie na rozvoj biznisu? Zoznámte sa s dlhopisom!

Vo vyspelom svete je bežné, že firmy považujú emitovanie dlhopisov za jednu z možností ako získať finančné zdroje na podporu či rozšírenie svojho podnikania.

U nás je situácia iná. Väčšina firiem siaha v takomto prípade po úvere. Preto sme sa rozhodli venovať sa dlhopisom a možnostiam, ako ich využiť ako zdroj financovania, trochu viac. Dnes prinášame základnú definíciu dlhopisov a ich rozdelenie.

Základné informácie

Dlhopis je cenný papier, ktorého majiteľ má právo požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov (kupónov) z nej k určitému dátumu. Zároveň je zákonom definovaná aj povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (emitenta) tieto záväzky plniť. Emitentom dlhopisov môžu byť rôzne subjekty – banky, podniky, ale aj štáty, či mestá a obce. Existuje viacero druhov dlhopisov, začnime tým úplne najbežnejším, ktorý je označovaný ako „Plain vanilla bond“. Nemá žiadne neobvyklé charakteristiky a jedná sa o najviac štandardný typ dlhopisu. Je charakteristický fixnou úrokovou sadzbou (kupónom) a pevne stanovenou splatnosťou. Väčšinou býva splatný v jeden konkrétny deň, ktorý je jasne zadefinovaný v emisných podmienkach. Vydávajú ho najčastejšie veľkí korporátni emitenti a vlády štátov.

Atribúty dlhopisov

Dlhopisy rozlišujeme na základe viacerých atribútov – teda voľne povedané – na základe viacerých charakteristických vlastností. Existuje rozdelenie dlhopisov podľa štyroch základných atribútov:

  • spôsob určenia výnosov
  • zabezpečenie a poradie
  • splatenie menovitej hodnoty
  • forma cenného papiera

Dlhopisy podľa určenia výnosu

Pri emitovaní dlhopisov je dôležité zadefinovať, aký bude jeho výnos – či bude fixný, nulový alebo pohyblivý. Pevným (fixným) výnosom označujeme dlhopisy, pri ktorých sú všetky platby kupónov známe v deň emisie a počas doby životnosti sa nemenia. Naopak dlhopisy s pohyblivým výnosom sú také, pri ktorých sa úroková sadzba výnosu počas doby životnosti dlhopisu mení. Zvyčajne býva naviazaný na inú úrokovú sadzbu, v našich podmienkach napr. na EURIBOR. Existujú aj dlhopisy s nulovým výnosom, ktoré neprinášajú pravidelné platby výnosov počas životnosti dlhopisu a výnos dlhopisu je tvorený rozdielom medzi splatnou sumou a emisným kurzom.

Zabezpečenie a poradie

Práve toto je druhým atribútom dlhopisu. Podľa neho sa dlhopisy delia na základe toho, do akej miery sú zabezpečené  a garantované. Existujú dlhopisy garantované vládou, kde splatnosť je zaručená vládou federácie, štátu alebo vládnou agentúrou. Dlhopisy však môžu byť garantované aj iným subjektom, tu je splatnosť zaručená subjektom odlišným od emitenta, ale nie vládou federácie, štátu alebo vládnou agentúrou. Pri zabezpečených dlhopisoch je ich splatnosť v prípade problémov emitenta zabezpečená založenými inými konkrétnymi aktívami, napr. nehnuteľnosťami, pohľadávkami, …), pri nezabezpečených/ negarantovaných dlhopisoch ide o priamy záväzok emitenta založený iba na jeho kredite. Okrem toho existujú v tejto kategórii dlhopisy senior, senior podriadený, junior a junior podriadený. V prípade konkurzu emitenta je dlhopis s poradím senior uspokojený z konkurznej podstaty pred majiteľom pohľadávok typu senior podriadený, junior a junior podriadený.

Menovitá hodnota

Aj termín splatenia menovitej hodnoty sa pri dlhopisoch môže líšiť. Pokiaľ je celá suma istiny splatná v jeden konkrétny deň (deň jeho splatnosti) ide o dlhopis s pevnou alebo fixnou splatnosťou.  Existujú však aj dlhopisy, ktoré majú možnosť predčasného splatenia emitentom/majiteľom alebo také, ktoré majú stanovený amortizačný plán s možnosťou predčasného splatenia emitentom/majiteľom. Okrem týchto spomínaných typov splatenia existujú aj viaceré ich kombinácie.

Forma cenného papiera

Posledným rozdelením – teda atribútom dlhopisov –  je stanovenie ich formy. Ak meno majiteľa emitent neregistruje, ide o dlhopisy na doručiteľa.  Ak je tomu naopak, teda meno majiteľa registruje emitent, ide o cenné papiere na meno.

Viac informácií nájdete na www.cdcp.sk.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.