KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Potrebujete financie na rozvoj biznisu? Založte si akciovú spoločnosť!

Vo vyspelom svete je bežné, že firmy považujú za jednu z možností ako získať finančné zdroje na podporu či rozšírenie svojho podnikania emitovanie akcií.

U nás je táto situácia ojedinelá. Väčšina firiem neoslovuje v takomto prípade nových potenciálnych akcionárov (investorov). Preto sme sa rozhodli venovať sa v tomto článku akciám. Dnes prinášame základnú definíciu akcií a ich rozdelenie.

Základné druhy akcií

Akcia je podľa Obchodného zákonníka cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. V zmysle Obchodného zákonníka sa za najjednoduchší druh akcií považujú kmeňové akcie (common shares). Sú to akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva. Prioritné akcie (preferred shares) sú také, ktorých majiteľ má prednostné právo na výplatu dividendy. V prípade, že oba tieto druhy akcií je možné v zmysle stanov akciovej spoločnosti vymeniť za iné cenné papiere (napríklad iné akcie, dlhopisy,…) takéto akcie sa nazývajú vymeniteľné (convertible shares).

Atribúty akcií

Akcie rozlišujeme na základe viacerých atribútov – teda voľne povedané – na základe viacerých charakteristických vlastností. Existuje rozdelenie akcií podľa štyroch základných atribútov:

  • hlasovacie právo
  • obmedzenie prevoditeľnosti alebo nadobudnutia
  • splatenie emisného kurzu
  • forma cenného papiera

Akcie podľa hlasovacieho práva

Pre každý druh akcií je dôležité zadefinovať ako a či bude majiteľ akcie na valnom zhromaždení hlasovať a ako bude jeho hlas započítaný.  Z tohto pohľadu môžu existovať akcie bez hlasovacieho práva (non voting), kedy ich majiteľovi nie je umožnené na rokovaní valného zhromaždenia hlasovať. Najtradičnejším a najviac rozšíreným druhom sú však akcie, kde jedna akcia predstavuje jeden hlas na valnom zhromaždení. Okrem toho existujú akcie s posilneným hlasovacím právom (enhaced voting), kedy jedna akcia znamená viac hlasov a akcie s obmedzeným hlasovacím právom (restricted voting), kedy jeden hlas pripadá na vyšší počet akcií.

Obmedzenie prevoditeľnosti

Najčastejšie sa vyskytujú akcie, ktorých prevoditeľnosť nie je obmedzená (free). Obmedziť prevoditeľnosť nemá zmysel v prípade, že emitent chce aby sa akcie šírili medzi čo najväčší okruh investorov (najmä pri verejne obchodovateľných akciách). Emitent však môže vydať aj akcie s obmedzenou prevoditeľnosťou (sales restrictions), pokiaľ chce aby jeho akcie vlastnil úzky okruh akcionárov. Prevod takýchto akcií podlieha schváleniu. Najčastejšie takýto prevod schvaľuje valné zhromaždenie, dozorná rada,… . Podmienky, za akých sa takýto prevod schvaľuje by mali byť čo najpodrobnejšie popísané v stanovách emitenta. Pri tejto téme je vhodné podotknúť, že predkupné právo ostatných akcionárov nie je obmedzením prevoditeľnosti akcií, ako sa často krát v praxi mylne investori aj emitenti domnievajú.

Splatenie emisného kurzu

Teória pozná tri druhy akcií podľa ich splatenia. Akcie plne splatené (fully paid) akcionárom, akcie nesplatené (nil paid)a akcie čiastočne splatené (partly paid).Čiastočne splatené akcie náš Obchodný zákonník chápe ako samostatný druh cenného papiera, ktorý nahrádza akcie (§176 Obchodného zákonníka).

Forma akcie

Posledným rozdelením – teda atribútom dlhopisov –  je stanovenie ich formy. Ak meno majiteľa emitent neregistruje, ide o dlhopisy na doručiteľa (bearer).  Ak je tomu naopak, teda meno majiteľa registruje emitent, ide o cenné papiere na meno (registered).

Viac informácií nájdete na www.cdcp.sk.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.