KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci október 2022

V mesiaci október bolo v CDCP SR zaregistrovaných 32 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v mesiaci október zaregistroval do registra emitenta 32 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 4,18 mld EUR. Z nich najväčší objem predstavovalo 24 nových emisií dlhopisov spolu v menovitej hodnote 4,179 mld. EUR. Najväčšou novou emisiou dlhopisov bola emisia štátnych dlhopisov (ISIN SK4000021986) v celkovej menovitej hodnote 3 mld EUR. V sledovanom období bolo v CDCP SR zrušených 18 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 428,23 mil EUR. Ku koncu októbra tak bolo v CDCP SR 2 961 emisií zaknihovaných CP, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 109,17 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 1,84%. Na základe informácií z Obchodného registra SR, CDCP SR v októbri zrušil 1 emisiu zaknihovaných CP emitenta, ktorý zanikol bez právneho nástupcu.   

V hodnotenom mesiaci sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 222 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 854 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v októbri predstavoval 8,39 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR poklesol medzimesačne o 698 účtov a ku koncu októbra dosiahol 168 990 účtov. V mesiaci október bolo v centrálnom depozitári 21 prevádzkových dní, počas ktorých disponibilita informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.