KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci november 2022

V mesiaci november bolo v CDCP SR zaregistrovaných 26 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v mesiaci november zaregistroval do registra emitenta 26 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 339,31 mil EUR. Z nich najväčší objem predstavovalo 13 nových emisií dlhových cenných papierov spolu v menovitej hodnote 334,83 mil EUR. Najväčšou novou dlhovou emisiou bola emisia dlhopisov Slovenskej sporiteľňe, a.s. (ISIN SK4000022083) v celkovej menovitej hodnote 113 mil EUR. V sledovanom mesiaci bolo zaregistrovaných aj 10 nových emisií akcií, vrátane akcií jednoduchej spoločnosti na akcie, v celkovom objeme 0,18 mil EUR a 3 emisie investičných certifikátov v celkovej menovitej hodnote 4,3 mil EUR. V mesiaci november bolo v CDCP SR zrušených 15 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 197,53 mil EUR. Ku koncu novembra tak bolo v CDCP SR 2 972 emisií zaknihovaných CP, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 109,98 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,74%.

V sledovanom mesiaci sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 707 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 938 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v novembri predstavoval 3,90 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR poklesol medzimesačne o 99 účtov a ku koncu novembra dosiahol 168 891 účtov. V mesiaci november bolo v centrálnom depozitári 22 prevádzkových dní, počas ktorých disponibilita informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.