KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci marec 2023

CDCP SR v marci tohto roku zaregistroval do registra emitenta 31 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v marci tohto roku zaregistroval do registra emitenta 31 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 177,67 mil EUR. Z nich najväčší objem predstavovala emisia kmeňových akcií emitenta Všeobecná úverová banka, a.s. v menovitej hodnote 80,00 mil EUR (ISIN SK1000026403) a emisia dlhopisov emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s. v menovitej hodnote 30,00 mil EUR (ISIN SK4000022497). Okrem toho v mesiaci marec boli do registra emitenta zaregistrované 3 nové emisie kmeňových akcií v celkovom objeme 3,05 mil EUR,  9 emisií kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie („JSA“) v celkovom objeme 1,53 tis. EUR, 9 emisií akcií JSA s osobitnými právami v celkovom objeme 2,73 tis. EUR, 5 emisií zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 51,32 mil EUR, 1 emisia dlhopisov v objeme 6,30 mil EUR a 2 emisie investičných certifikátov v celkovom objeme 7,00 mil. EUR. V mesiaci marec bolo v CDCP SR zrušených 18 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 1,24 mld EUR. Ku koncu marca sa zvýšil počet emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 970 emisií, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 113,84 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný pokles objemu vydaných zaknihovaných CP o 2,25%.

V  mesiaci marec sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 941 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 826 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v hodnotenom mesiaci predstavoval 4,12 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci marec poklesol o 4 038 účtov najmä v dôsledku premeny podoby emisie akcií SK1110000090 IFK, a.s. (predtým Investičný fond KARPATY, a.s.) na listinné CP a následného zrušenia prázdnych účtov. Ku koncu marca tak CDCP SR evidoval 139 941 účtov majiteľa. V mesiaci marec bolo v centrálnom depozitári 23 prevádzkových dní, počas ktorých disponibilita informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.