KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci máj 2023

V minulom mesiaci CDCP zaregistroval do registra emitenta 25 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v máji tohto roku zaregistroval do registra emitenta 25 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 112,9 mil EUR. Z nich najväčší objem dosiahla emisia zabezpečených dlhopisov emitenta JTSEC Financing I a. s., ktorá bola zaregistrovaná v objeme 30 mil EUR (ISIN SK4000022950). Okrem toho v mesiaci máj bolo do registra emitenta zaregistrovaných 5 emisií kmeňových akcií v objeme 5,025 mil EUR, 5 emisií akcií jednoduchej spoločnosti na akcie s osobitnými právami v celkovom objeme 60,2 tis. EUR, 7 emisií zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 48,63 mil EUR, 4 emisie dlhopisov v celkovom objeme 27,99 mil EUR a 3 emisie investičných certifikátov v celkovom objeme 1,16 mil EUR. V mesiaci máj bolo v CDCP SR zrušených 50 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 143,79 mil EUR. Ku koncu mája sa tak znížil počet emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 954 emisií, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 116,44 mld EUR. To predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,47%.  

V mesiaci máj sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 866 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 2 205 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v hodnotenom mesiaci predstavoval 2,89 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci máj sa znížil o 3 082 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 136 210 účtov majiteľa. Dôvodom nadpriemerného poklesu počtu účtov majiteľa v hodnotenom mesiaci bola premena podoby kmeňových akcií na doručiteľa (ISIN SK1120005337), vydaných  spoločnosťou Druhá strategická, a.s., na listinné akcie na meno. V mesiaci máj bolo v centrálnom depozitári 23 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.