KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci jún 2023

V mesiaci jún CDCP zaregistroval do registra emitenta 32 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v júni tohto roku zaregistroval do registra emitenta 32 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 5,18 mld EUR. Z nich najväčší zaregistrovaný objem dosiahla nová emisia štátnych dlhopisov (ISIN SK4000023230, zaregistrovaná v objeme 5 mld EUR).  K ďalším väčším emisiám zaregistrovaným v júni patrili emisia dlhopisov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. (ISIN SK4000023305) zaregistrovaná v objeme 50 mil. EUR a emisia zabezpečených dlhopisov emitenta JTRE financing 2, s.r.o. (ISIN SK4000023206) zaregistrovaná v objeme 47 mil EUR. Okrem uvedených emisií v mesiaci jún boli do registra emitenta zaregistrované 3 emisie kmeňových akcií v celkovom objeme 15,00 mil EUR, 6 emisií kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA) v celkovom objeme 197,2 tis. EUR, 5 emisií akcií JSA s osobitnými právami v celkovom objeme 397,01 EUR, 4 emisie zabezpečených dlhopisov spolu v objeme 26,30 mil EUR, 5 emisií dlhopisov spolu v objeme 25,10 mil EUR a 6 emisií investičných certifikátov v celkovom objeme 16,22 mil EUR. V mesiaci jún bolo v CDCP SR zrušených 7 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 69,44 mil EUR. Na základe údajov z obchodného registra CDCP v 2.štvrťroku 2023 vymazal z registra emitenta celkovo 39 emisií. Ku koncu júna došlo k zvýšeniu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 979 emisií, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 118,95 mld EUR. To predstavuje medzimesačné zvýšenie objemu vydaných zaknihovaných CP o 2,15%.  

V júni sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 844 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 776 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v hodnotenom mesiaci predstavoval 7,29 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci jún poklesol o 999 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 135 211 účtov majiteľa. V mesiaci jún bolo v centrálnom depozitári 22 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.