KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci júl 2023

V mesiaci júl CDCP zaregistroval do registra emitenta 17 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v júli zaregistroval do registra emitenta 17 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 84,24 mil EUR. Z nich najväčší zaregistrovaný objem dosiahla emisia dlhopisov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. (ISIN SK4000023503), zaregistrovaná v objeme 15,0 mil. EUR. Okrem uvedenej emisie dlhopisov boli v mesiaci júl do registra emitenta zaregistrované  2 emisie dlhopisov v celkovom objeme 12,5 mil. EUR, 3 emisie kmeňových akcií v celkovom objeme 5,9 mil EUR, 3 emisie kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA) v celkovom objeme 25,1 tis. EUR, 1 emisia akcií JSA s osobitnými právami v objeme 810,0 tis. EUR a 7 emisií zabezpečených dlhopisov spolu v objeme 50,0 mil EUR. V mesiaci júl bolo v CDCP SR zrušených 27 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 360,71 mil EUR. Ku koncu júla tak došlo k zníženiu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 969 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP ku koncu júla boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 118,85 mld EUR. To predstavuje medzimesačné zníženie objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,09%.  

V mesiaci júl sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 881 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 501 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 1,87 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci júl poklesol o  255 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 134 956 účtov majiteľa. V mesiaci júl bolo v centrálnom depozitári 21 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.