KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci február 2023

CDCP SR vo februári tohto roku zaregistroval do registra emitenta 18 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) vo februári  tohto roku zaregistroval do registra emitenta 18 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 10 443,88 mil EUR. Z nich najväčší objem predstavovali 2 nové emisie štátnych  dlhopisov spolu v menovitej hodnote 10,00 mld EUR. Išlo o emisiu  štátnych dlhopisov s 12-ročnou splatnosťou (ISIN SK4000022539) a emisiu s 20-ročnou splatnosťou (ISIN SK4000022547), každá v objeme 5,00 mld EUR. Ďalej bola zaregistrovaná emisia dlhopisov emitenta Tatra banka, a.s. v objeme 300,00 mil EUR (ISIN SK4000022505) a emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. v objeme 75,00 mil EUR (ISIN SK4000022364).

Okrem toho vo februári bolo do registra emitenta zaregistrovaných 6 nových emisií akcií v celkovom objeme 0,152 mil EUR, z toho boli 2 emisie kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie („JSA“) a 3 emisie akcií JSA s osobitnými právami, 2 emisie zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 10,00 mil EUR, 4 emisie dlhopisov v celkovom objeme 44,73 mil EUR a 2 emisie investičných certifikátov v celkovom objeme 14,00 mil. EUR. V mesiaci február bolo v CDCP SR zrušených 26 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 283,69 mil EUR. Ku koncu februára tak poklesol počet emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 957 emisií, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 116,460 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 3,78%.

V  mesiaci február sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 305 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 802 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v hodnotenom mesiaci predstavoval 10,905 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci február poklesol o 24 673 účtov najmä v dôsledku odpísania emisie dlhopisov FNM SR (ISIN SK4110002413) z účtov majiteľa dňa 13.2.2023 a zrušenia prázdnych účtov. Ku koncu februára tak CDCP SR evidoval 143 979 účtov majiteľa. V mesiaci február bolo v centrálnom depozitári 20 prevádzkových dní, počas ktorých disponibilita informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.