KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci august 2023

V mesiaci august CDCP zaregistroval do registra emitenta ďalších 17 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v auguste zaregistroval do registra emitenta 17 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 1,069 mld EUR. Z nich najväčší zaregistrovaný objem dosiahli dve emisie krytých dlhopisov – emisia emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. (ISIN SK4000023636), zaregistrovaná v objeme 500,00 mil EUR a emitenta Všeobecná úverová banka, a.s. (ISIN SK4000023685), zaregistrovaná rovnako v objeme 500,00 mil EUR. Okrem uvedených emisií krytých dlhopisov CDCP v mesiaci august zaregistroval do registra emitenta 4 emisie dlhopisov v celkovom objeme 17,50 mil EUR,  3 emisie kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA) v celkovom objeme 300,00 EUR, 2 emisie akcií JSA s osobitnými právami v celkovom objeme 1,92 EUR, 5 emisií zabezpečených dlhopisov spolu v objeme 45,00 mil EUR a 1 emisiu investičných certifikátov v objeme 6,20 mil EUR. V mesiaci august bolo v CDCP SR zrušených 23 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 155,39 mil EUR. Ku koncu augusta došlo k zníženiu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 963 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP ku koncu augusta boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 119,22 mld EUR. To predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,31%.  

V mesiaci august sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 134 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 708 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 3,04 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci august poklesol o 432 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 134 524 účtov majiteľa. V mesiaci august bolo v centrálnom depozitári 23 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.