KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci apríl 2023

V minulom mesiaci CDCP zaregistroval do registra emitenta 26 nových emisií zaknihovaných CP.

V apríli tohto roku Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) zaregistroval do registra emitenta 26 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 2,102 mld EUR. Z nich najväčší objem mala emisia dlhopisov emitenta ČSOB Leasing, a.s., ktorá bola zaregistrovaná v objeme 1,5 mld EUR (ISIN SK4000023016) a emisia krytých dlhopisov emitenta Všeobecná úverová banka, a.s. v menovitej hodnote 500,00 mil EUR (ISIN SK4000022828). Okrem toho v mesiaci apríl bola do registra emitenta zaregistrovaná 1 emisia kmeňových akcií v objeme 6,16 mil EUR, 1 emisia prioritných akcií v objeme 0,009 tis. EUR, 7 emisií kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie („JSA“) v celkovom objeme 2,00 tis. EUR, 5 emisií akcií JSA s osobitnými právami v celkovom objeme 0,5 tis. EUR, 7 emisií zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 91,00 mil EUR a 3 emisie investičných certifikátov v celkovom objeme 5,14 mil. EUR. V mesiaci apríl bolo v CDCP SR zrušených 17 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 3,34 mld EUR. Ku koncu apríla sa zvýšil počet emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 979 emisií, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 115,90 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 1,80%.  

V  mesiaci apríl sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 656 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 636 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v hodnotenom mesiaci predstavoval 3,5 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci apríl sa znížil o 649 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 139 292 účtov majiteľa. V mesiaci apríl bolo v centrálnom depozitári 18 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.