KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

CDCP SR v roku 2021 so ziskom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) skončil svoje hospodárenie aj v roku 2021 s pozitívnym výsledkom.

A to aj napriek viacerým obmedzeniam, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19. Podarilo sa mu prekonať hranicu 100 miliárd EUR v objeme zaknihovaných cenných papierov s hospodárskym výsledkom vo výške 6,04 miliónov EUR, po zdanení. Najväčší vplyv na hospodársky výsledok malo rozpustenie rezerv na významné súdne spory. Aj keď došlo k poklesu tržieb, v porovnaní s rokom 2020 a odhliadnuc od vplyvu rozpustenia rezerv, depozitár dosiahol zisk vo výške 0,8 milióna EUR.   

Medziročný vývoj hospodárskeho výsledku bol ovplyvnený poklesom výnosov o 16 percent. V roku 2021 výnosy najviac ovplyvnili tržby za vlastné výkony, ktoré medziročne poklesli o 15 percent. Rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach sú tržby za vlastné výkony najvýraznejšie ovplyvnené výnosmi za evidenčné služby emitentom zaknihovaných cenných papierov, výnosmi za vedenie účtu majiteľa cenných papierov a obchodnými službami emitentom listinných cenných papierov. Tieto tri skupiny tržieb spolu tvoria 83 percent celkových výnosov CDCP SR.

Hospodársky výsledok bude podľa CDCP SR do budúcnosti ovplyvňovať znižujúci sa počet účtov majiteľov cenných papierov a tiež vývoj prostredia v oblasti poskytovania post-obchodných služieb. Dôležitým faktorom budúcnosti bude aplikácia moderných trendov v informačných technológiách, napr. robotizácia, DLT a blockchain, alebo umelá inteligencia, smerovaná do oblasti poskytovania post-obchodných služieb.

V neposlednom rade budú na centrálny depozitár vplývať aj špecifiká domáceho kapitálového trhu, znižujúci sa záujem emitentov akcií o ich vstup na regulovaný trh, neštandardný spôsob výkonu niektorých služieb a vysoká nákladovosť infraštruktúry, vzhľadom na nízku možnosť uplatnenia úspor z rozsahu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.