KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

AOCP v rámci Global Money Week 2023 dáva do pozornosti: Investičnú akadémiu

Investičná akadémia je projekt Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Cieľom investičnej akadémie je zvyšovať vedomosti a investičnú gramotnosť z oblasti investovania do nástrojov kapitálového trhu. Každý účastník, ktorý absolvuje všetky kurzy v rámci daného stupňa akadémie získa po úspešnom absolvovaní výstupného testu  osvedčenie o absolvovaní Investičnej akadémie pre absolvovaný stupeň akadémie.

Pre koho je investičná akadémia určená?

Investičná akadémia je svojim zameraním a obsahom určená širokému okruhu osôb od bežných občanov bez akýchkoľvek znalostí a skúseností z oblasti investovania cez osoby venujúce sa investovaniu na kapitálovom trhu či už ako individuálni investori alebo ako finanční sprostredkovatelia v sektore kapitálového trhu.

Aké sú stupne investičnej akadémie?

Investičná akadémia pozostáva aktuálne z dvoch stupňov a to základný a stredný. V budúcnosti sa očakáva rozšírenie aj o vyšší stupeň.

Základný stupeň

Základný stupeň pozostáva z troch samostatných kurzov „Úvod do investovania“, „Základy investovania“ a „Investovanie do akcií a dlhopisov“, ktoré na seba voľne nadväzujú. Odborná úroveň kurzov je nastavená tak, aby bola zrozumiteľná aj osobám bez akýchkoľvek predchádzajúcich teoretických či praktických skúseností týkajúcich sa investovania do nástrojov kapitálového trhu. Cieľom organizátora je pomerne jednoduchou nenáročnou formou aj obsahom vysvetliť účastníkom akadémie základné princípy fungovania kapitálového trhu vrátane možností, výhod, nevýhod a rizík súvisiacich s investovaním do investičných nástrojov obchodovaných na kapitálovom trhu. Absolvent základného stupňa akadémie by mal porozumieť základným princípom fungovania kapitálových trhov. Mal by byť schopný rozlišovať základné pojmy používané v sektore kapitálového trhu. Mal by mať predstavu o možnostiach, výhodách, nevýhodách a jednotlivých rizikách súvisiacich s investovaním na kapitálovom trhu.

Stredný stupeň

Stredný stupeň akadémie nadväzuje na základný stupeň. Obsahová aj prezentačná úroveň stredného stupňa je prispôsobená danému stupňu chápania a znalosti čo predpokladá, že účastník má buď predchádzajúce praktické skúsenosti s investovaním na kapitálovom trhu alebo je absolventom základného stupňa investičnej akadémie. Stredný stupeň je obsahovo ako aj úrovňou orientovaný predovšetkým na osoby, ktoré sa investovaniu na kapitálovom trhu venujú buď ako individuálni investori alebo sa venujú finančnému sprostredkovaniu v sektore kapitálového trhu. Stredný stupeň pozostáva z dvoch samostatných kurzov a to „Investovanie do cenných papierov v praxi“ a „Finančné plánovanie a investičné poradenstvo“. Obsahové zameranie jednotlivých kurzov v rámci stredného stupňa sa snaží o praktickú aplikáciu znalostí obsiahnutých v základnom stupni akadémie. Cieľom je, aby absolventi stredného stupňa akadémie mali hlbšie znalosti o možnostiach a podmienkach ako aj praktických aspektoch investovania do nástrojov kapitálového trhu vrátane výhod a rizík ktoré s tým súvisia a to najmä z praktického hľadiska. V rámci stredného stupňa je taktiež dôraz kladený na otázky a problematiku praktickej aplikácie finančného plánovania a investičného poradenstva s cieľom zvyšovania odbornej úrovne investičného poradenstva v praxi.

Forma akadémie

Investičná akadémia je pre záujemcov o jej absolvovanie dostupná online formou E-learningu a to prostredníctvom video prednášok so záverečným výstupným testom. V prípade záujmu o skupinové (napr. pre spoločnosti) absolvovanie je možné si s organizátorom akadémie (AOCP) dojednať individuálnu prezenčnú formu akadémie.

Dostupnosť akadémie

Investičná akadémia je pre záujemcov k dispozícií na web stránke AOCP, kde je možne nájsť informácie o podmienkach vrátane možnosti online registrácie.