KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci september 2022

V mesiaci september bolo v CDCP SR zaregistrovaných 21 nových emisií zaknihovaných CP.

V septembri bolo do registra emitenta v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) zaregistrovaných 21 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 102,77 mil EUR. Z nich najväčší objem predstavovalo 5 nových emisií dlhopisov spolu v menovitej hodnote 80,50 mil. EUR. V hodnotenom období bolo v CDCP SR zrušených 9 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 61,48 mil EUR. Ku koncu mesiaca tak bolo v CDCP SR zaregistrovaných 2 947 emisií zaknihovaných CP, z ktorých boli na účtoch evidované cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 107,19 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,34%. Na základe informácií z Obchodného registra SR, v 3.štvrťroku CDCP SR zrušil 14 emisií zaknihovaných CP emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu.  

V sledovanom mesiaci sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 996 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 1 063 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v septembri dosiahol 3,39 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR poklesol medzimesačne o 110 účtov a ku koncu septembra tak predstavoval 169 688 účtov. V mesiaci september bolo v centrálnom depozitári 22 prevádzkových dní, počas ktorých disponibilita informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.