KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci august 2022

V mesiaci august bolo v CDCP SR zaregistrovaných 18 nových emisií zaknihovaných CP.

V mesiaci august bolo v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) zaregistrovaných 18 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 127,25 mil EUR, z ktorých najväčší objem predstavovalo 5 emisií zabezpečených dlhopisov spolu v objeme 125 mil. EUR. V hodnotenom období bolo zrušených 16 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 166,69 mil EUR. K ultimu mesiaca tak bolo v CDCP SR zaregistrovaných 2 935 emisií zaknihovaných CP z ktorých boli vydané cenné papiere  v celkovej menovitej hodnote 106,83 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,04%.

V hodnotenom mesiaci CDCP SR vyrovnal 1 369 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 771 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v  mesiaci august bol 1,23 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR poklesol medzimesačne o 653 účtov a ku koncu augusta dosiahol 169 798. V mesiaci august bolo v depozitári 23 prevádzkových dní, počas ktorých disponibilita informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.