AOCP štatistika

Korporátne dlhopisy na Slovensku, kreditné riziko a Scoring

Žiadna z emisií dlhopisov, ktoré sú ponúkané slovenskými emitentami, nemá rating.

A rating je pritom jedným zo základných ukazovateľov investičného rozhodovania do dlhopisov.

Dlhopisy známych spoločností zo skupiny Penta, dlhopisy J&T skupiny a iných, tak investori často kupujú, nepoznajúc dostatočne riziko spojené s jednotlivými dlhopismi. Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) spolu s Pepp.sk urobila rozhodnutie investorom pomôcť. Pripravili sme vo vzájomnej spolupráci tzv. Scoring korporátnych dlhopisov.

Evolúciu rozhodovania slovenských investorov pri investovaní do slovenských dlhopisov, by sa dalo prirovnať k vývoju navigácie a moreplavectva. Moreplavci sa dlhé stáročia plavili len popri brehu kontinentov tak, aby brehy nestratili z dohľadu. Navigácia neexistovala. Neskôr sa civilizácie naučili orientovať podľa hviezd, potom vznikol Sextant, neskôr kompas a dnes máme GPS. Na mori sa dnes len tak ľahko nestratíte.

Dnes sa už len tak nestratíte ani vo vodách korporátnych dlhopisov.

Slovenskí investori investujúci do korporátnych dlhopisov, do dnešného dňa nemali ani Sextant, ani sa nevedeli orientovať podľa hviezd. Napriek tomu sa veľmi často púšťali do neznámych vôd korporátneho dlhu. Dnes im vďaka Zelenému delfínovi hovoríme, kde je Severka, kde Južný Kríž a v podobe Scoringu dlhopisov dávame domácemu investorovi do rúk prvý Sextant.

Prečo sme spravili Scorecard slovenských korporátnych dlhopisov?

 1. Chceme poskytnúť širokej investorskej verejnosti nástroj na zamyslenie a na základné posúdenie kreditného rizika emitenta a jeho dlhopisov.
 2. Chceme zjednodušiť indikatívne porovnanie rizikovosti rôznych emisií dlhopisov medzi sebou, z pohľadu kreditného rizika.
 3. Výpočet skóre staviame na vstupných dátach z oficiálnych zdrojov tak, aby sme minimalizovali subjektívne rozhodovanie a maximalizovali automatizované procesy.

12 faktorov, ktoré Scorecard hodnotí

FINANČNÉ UKAZOVATELE:OSTATNÉ FAKTORY:
Veľkosť spoločnosti podľa tržiebVlastník spoločnosti
EBITDA / TržbyManažér / distribútor emisie
Dlh / EbitdaZaistenie emisie
EBIT / úrokySeniorný / juniorný dlh
Altmanovo Z skórePrítomnosť kovenantov
Doba fungovania spoločnostiVerejná obchodovateľnosť
* Zdrojom sú: Účtovné závierky emitentov, Register účtovných závierok alebo veľmi praktický nástroj: Finstat* Zdrojom sú: Prospekty emisií, NBS, CDCP

Ako a kedy odporúčame použiť Scorecard

Scorecard použite:

 1. V prípade neexistencie ratingu od renomovaných ratingových spoločností.
 2. Ako doplnkovú informáciu pri zvažovaní všetkých faktorov relevatných pri investovaní.

Ako na to:

 1. Stiahnite si Scorecard kliknutím tu.
 2. Zabezpečte si prospekt emisie a použite Finstat pre získanie finančných ukazovateľov.
 3. Každému z kritérií hodnotenia priraďte jeho bodovú hodnotu. AOCP vo zverejnenom Scorecarde navrhuje určité bodové hodnotenia jednotlivých ukazovateľov. Ak si budete robiť vlastné investičné rozhodnutie, bodové ohodnotenia si môžete zvoliť aj vlastné, podľa toho aké kritérium má pre Vás vyššiu váhu.
Ani pri investovaní do dlhopisov nie ste bez rizika – volá sa kreditné riziko. Nikdy nezabúdajte na diverzifikáciu.

Logika jednotlivých kritérií

 1. Veľkosť spoločnosti podľa tržieb – máme za to, že veľké spoločnosti sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako malé.
 2. EBITDA/Tržby – máme za to, že viac ziskové spoločnosti vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako menej ziskové alebo stratové.
 3. Dlh / Ebitda – máme za to, že menej zadlžené spoločnosti sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako vysoko zadlžené.
 4. EBIT / úroky – máme za to, že spoločnosti s nízkymi úrokovými nákladmi sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako tie s vysokými.
 5. Altmanovo Z skóre – ukazovateľ, ktorý kombinuje 5 rôznych faktorov. Čím je vyšší tým lepšie.
 6. Doba fungovania spoločnosti – máme za to, že spoločnosti podnikajúce desiatky rokov sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako novovzniknuté spoločnosti.
 7. Vlastník spoločnosti – máme za to, že silný a kredibilný vlastník spoločnosti môže svojej dcérskej spoločnosti pomôcť v prípade problémov
 8. Manažér/distribútor emisie – máme za to, že pokiaľ emisiu dlhopisov manažuje banka alebo licencovaný o.c.p., pridáva to na kredibilite emisie
 9. Zaistenie emisie – zaistenie emisie dlhopisov napríklad garanciou, nehnuteľnosťami alebo iným hodnotným majetkom znižuje riziko emisie. Kvalitu každého zaistenia je potrebné zvážiť individuálne.
 10. Seniorný / juniorný dlh – Vždy chcete vedieť koľkí v poradí budete pri uspokojovaní pohľadávok v procese likvidácie skrachovanej spoločnosti. Budete, po uspokojení pohľadáviek zamestnancov a štátu, prví v poradí? Alebo Vás predbehne banka, ktorá si svoj dlh zabezpečila záložným právom? Alebo je dlh už v prospekte označený ako juniorný, a teda posledný v poradí uspokojenia kreditorov?
 11. Prítomnosť kovenantov – Kovenant je zmluvný záväzok emitenta dlhopisu dodržiavať určité pravidlá. Napríklad, že nezvýši dlh nad určitú úroveň. V prípade porušenia kovenantu by investori mali mať právo na kompenzáciu. Najčastejšie investori dostanú vyšší úrok alebo právo na predčasné vrátenie dlhu.
 12. Verejná obchodovateľnosť – prináša dvojakú výhodu. Verejne obchodovateľné dlhopisy sú zalistované na burze, čo dáva teoreticky dlhopisu šancu na likviditu na sekundárnom trhu. Teda investorovi možnosť predať dlhopis pred splatnosťou. Zároveň musí emitent s manažérom splniť prísnejšie podmienky a zabezpečiť podrobnejšie informácie v prospekte emitenta. V neposlednom rade sa emitent zaväzuje zverejňovať svoje hospodárske výsledky 2x ročne. (P.S. Fakt, že prospekt schvaľuje NBS sa často zneužíva na marketingové účely, no NBS neposudzuje pravdivosť informácií v prospekte, iba jeho formálnu korektnosť.)

Výsledky Scoringu korporátnych dlhopisov v praxi

AOCP v spolupráci s Pepp.sk aplikoval scoring na niekoľko vybraných slovenských dlhopisov. Výsledky nájdete v tabuľke nižšie. Výsledky sú na základe kritérií podľa scorecadu AOCP. Odporúčame, až si budete robiť vlastné investičné rozhodnutie, bodové ohodnotenia jednotlivých kritérií si zvoliť vlastné, podľa toho, aké kritérium má pre Vás vyššiu váhu.

Kreditné riziko je riziko, že mi ten, komu som peniaze požičal (emitent dlhopisu) nebude schopný v čase splatnosti dlhu svoj dlh vrátiť.

Ako na kreditné riziko SPV-čiek (a čo je SPV)?

Je bežné, že väčšie skupiny neemitujú svoj dlh priamo, ale cez špeciálny subjekt určený na emisie cenných papierov, tzv SPV (skratka z angl. Special Purpose Vehicle). Prepáčte najbližšie odseky budú trochu technicky náročnejší text.

SPV je samostatný právny subjekt, samostatná spoločnosť s vlastnými aktívami a pasívami, ako aj vlastným právnym postavením. Zvyčajne sú vytvorené s obmedzeným predmetom podnikania, pre konkrétny cieľ, často na oddelenie finančného rizika alebo daňovú optimalizáciu. Pri emisii dlhopisov má SPV za úlohu požičať si peniaze a tieto následne požičať svojej materskej alebo sesterskej spoločnosti. SPV teda nepodniká v reálnom biznise, je to len účelovo založená spoločnosť.

Keďže ide o samostatnú právnickú osobu, bez vlastného zdroja príjmov, SPV je totálne závislé od materskej spoločnosti. Dlhopisy vydané takýmto SPV-čkom preto musia byť garantované alebo inak zabezpečené materskou spoločnosťou. To nás privádza k prvému pravidlu:

Nikdy by sme nekúpili dlhopis vydaný SPV bez zabezpečenia alebo garancie.

Pri emisiách dlhopisov emitovaných prostredníctvom SPV musíte posúdiť hodnotu zabezpečenia alebo kredibilitu garancie

Toto je však pomerne náročný proces právne a ekonomicky. V Slovenskom prostredí sa najčastejšie stretáme s formou zabezpečenia:

 1. záložným právom voči pohľadávkam
 2. záložným právom voči nehnuteľnostiam
 3. zabezpečenie akciami materskej alebo sesterskej spoločnosti
 4. ručiteľským vyhlásením

Ktorákoľvek forma zabezpečenia, za predpokladu, že je právne kvalitne zakotvená v prospekte emisie, poskytuje adekvátny prenos kreditnej kvality materského/sesterského subjektu na SPV.

Príklad Penta

Ak sa viete dostať k finančným ukazovateľom materských spoločností, viete adekvátne použiť Scorecard aj na spoločnosť, ktorá emisiu SPV zabezpečuje. Príklad nájdete aj v tabuľke vyššie. Emitent Penta Funding Public II, s.r.o. ako SPV získala skóre iba 2,5 bodu, ale materská spoločnosť, ktorej kredit je relevantný pre posúdenie emisie, teda Penta Cyprus, získala skóre 8,5 bodu.

Čo Vám Scoring nepovie?

Scorecard Vám nepovie či je daná emisia férovo ocenená alebo nie. T.j. Nepovie, či tých 5% p.a. výnosu, na 5 rokov, je adekvátnych riziku alebo nie. Tu je potrebné ďalšie porovnanie spreadu nad benchmark pri podobných emisiách. To už je však za hranicou možností Scorecardu a vyžaduje individuálnu analýzu.

Výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov (spotová výnosová krivka, zdroj: NBS)
Zdroj: Národná banka Slovenska

Teoretický „fér“ výnos korporátneho dlhopisu je súčtom výnosu bezrizikového benchmarku, kreditnej prirážky a ďalších faktorov.

Prečítajte si tiež, ako funguje scoring podnikových dlhopisov.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi a Pepp.sk